Japanese English
Contents
1. Old Cox   
メルクリウス(イタリア神話)
2. Monsters
3. Begin to Search
4. Chase
5. Shibusawa
6. Dawn
7. Shinyu Case
8. Birth of College
9. Great Earthquake
10. To Musashino
11. Okura Museum
12. Architect
13. Romanesque
14. Four God Statues
15. Then
1. Old Cox (1) >
兼松講堂
 
Main Characters (in appearance order)
Search for the Auditorium
Ryohei Tsubune (an alumnus, Suga's junior), Eriko Fukami (a friend of Suga), Goroji Suga (an alumnus, Tsubune's senior), Mari Nomizo (a niece of Eriko), Mutsumi Iwaida (an alumnus), Midori Yamabe (an alumnus), Keizo Kawaji (an alumnus)
Characters Related to The Auditorium
(School)
Eiichi Shibusawa, Arinori Mori, Kihachiro Okura, Yukichi Fukuzawa, Zensaku Sano, Tokuzo Fukuda, Hajime Seki, Mitsuki Hori, Torajiro Takagaki, Shinshichi Miura, Kozo Sugimura, Masayoshi Ohira, Ryohei Komiyama

(Outside)
Chuta Itoh, Tatsukichi Minobe, Kakuhei Matsui, Matsushiro Fujii, Kaishu Katsu, Yasujiro Tsutsumi

1. Old Cox (1) >